https://sk.pinterest.com/pin/434315957798020974/

Tak cement ako aj samotný betón sú viaczložkové zmesi. Prísady do betónu sú primiešavané buď priamo v betonárňach alebo sú prísadou až pri výrobe cementu v cementárňach. Dôležitý minerál sádrovec a ďalšie inertné prísady sa melú priamo v cementárni so slinkom na homogénnu zmes. Prísady  sa môžu pridávať už pomleté a vznikajúca viaczložková zmes sa dokonale homogenizuje. Takto vzniknutý materiál sa označuje ako viaczložkový cement.  Jednou z týchto prísad do cementu a betónu môže byť aj prírodný zeolit.

Zeolit ako alternatívny prírodný puzolán

Prírodný zeolit je kvôli svojmu mineralogickému zloženiu a fyzikálno-chemickým vlastnostiam vhodnou prídavnou zložkou do cementu a prísadou do betónu. Pomletý a spracovaný zeolit obsahuje niektoré reaktívne alumosilikáty. Tie majú relatívne veľký adsorpčný merný povrch, vysokú kapacitu katiónovej výmeny a pórovitosť. Obrovskou výhodou je aj ekonomická stránka, pretože zeolit je v prírode častý a vytvára ložiskové akumulácie s veľmi prijateľnými nákladmi na jeho ťažbu a spracovanie.

Čo  je to ten zeolit?=

Zeolit je pôvodne svojim vznikom vulkanicko-sedimentárna hornina. Obsahuje teda niekoľko minerálnych fáz a rôznych prímesí.  Zeolitové horniny vznikajú hlavne v takých geochemických podmienkach, kde rozmanité produkty vulkanickej činnosti boli počas miliónov rokov v interakcii s povrchovými alebo podzemnými vodami.  Zeolit je po chemickej stránke zložitý vodnatý alumokremičitan. Jeho kryštálová mriežka je budovaná  štvorstenmi hliníka AlO4 a kremíka SiO4. Dôležitá je prítomnosť molekúl vody v jeho kryštálovej štruktúre. Buď voľnej alebo štruktúrne viazanej. Molekuly vody sú zadržiavané v medzerách či voľných mikroskopických priestoroch medzi jednotlivými stavebnými prvkami štruktúrnej mriežky. Práve v tom je  výnimočnosť a jedinečnosť zeolitu medzi minerálmi. Má to rozhodujúci vplyv na  sorpčné, výmenné a katalytické vlastnosti zeolitových substrátov.

zeolit ako prísada do betónu

Molekuly vody sú zadržiavané v medzerách medzi stavebnými prvkami štruktúrovej mriežky

Výmena iónov v zeolite a kvalita betónu

Výnimočná schopnosť zeolitu  výmeny iónov  a ich variabilita je veľmi dôležitá z pohľadu jeho aplikácií aj ako prísada do betónu. Pre správne pochopenie správania sa zeolitu  v betónových  a iných zmesiach v stavebníctve. Dôležité je ujasniť si spôsob a mechanizmus, ako dáva určitý ión obsiahnutý v štruktúrnej mriežke zeolitu, prednosť iným iónom prítomným v jeho okolí. Teda v namiešanom prostredí betónovej zmesi, ktorá predstavuje komplikovaný mnohozložkový systém.

zeolitovy krystal

Známou spoločnosťou zaoberajúcou sa ťažbou a spracovaním zeolitu na Slovensku je firma Zeocem, a.s..

Zeolitové prísady do betónu spoločnosti Zeocem, a.s.

Známou spoločnosťou zaoberajúcou sa ťažbou a spracovaním zeolitu na Slovensku je firma Zeocem, a.s.. Jej dlhodobý vývoj  v oblasti aplikácie prírodných zeolitov v stavebníctve postupne vyústil do dvoch produktových radov. Výrobný  produkt ZeoBau slúži ako stabilizátor v betóne a v rôznych stavebných zmesiach ako sú omietky a lepidlá. ZeoBau sa používa nielen pri výrobe prefabrikátov, ale aj na podlahové zmesi a aj priamo ako prísada do betónu. KlinoMix je druhou produktovou radou v rámci stavebníctva. Tento produkt slúži na redukciu šesťmocného chrómu  v cemente a tiež ako protikorózna prímes cementov.

Leave a Reply